Acerca do web

Este sitio web e todos os seus contidos están protexidos polos dereitos de autor e non poden ser difundidos, copiados ou modificados, parcial nin totalmente, sen a autorización do Responsable. Se quere contactar co equipo web pode facelo en: webmaster@catoira.net

BIBLIOGRAFÍA

CATOIRA -Chave e Selo de Galicia- por Francisco Singul

CATOIRA -Nociones geográfico-históricas, turústico-folklóricas, deportivo-culturales y socio-económicas- por José Rey Moure>