UNHA POSIBLE HISTORIA XEOLÓXICA PARA O AFLORAMENTO DE "AS BARREIRAS-AS LOMBAS" (CATOIRA)

A historia escomenzaría no Mesozoico, co arrasamento dos montes hercínicos e a formación dunha superficie de erosión sobre os granitoides migmatíticos do Xiabre.

Xa no Paleóxeno ( Era Cenozoica, período Terciario) nunha zona deprimida desa superficie de erosión escoménzanse a acumular sedimentos aluviais, por aporte das ladeiras veciñas, e tamén pola circulación das augas de canais de inundación dun río veciño (chamémoslle "paleoUlla").

A cunca vai pasando por épocas de seca e novos aportes ata que queda chea por completo. Entón pasa a ser unha zona non asulagada, emerxida cun solo permanente enriba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As condicións climáticas favorecen o lavado de materiais nese solo. Así chega a formarse unha costra ferruxinosa.

Posteriormente (cecais no Neóxeno), as condición ambientais cambian. Favorécese moito a erosión e pérdese o solo que habia enriba. A costra ferruxinosa fai de tellado protector, dando a forma de "lomba" ó terreno, quedando debaixo, tamén algo erosionado pola ladeira o monte de as barreiras. Esa forma permaneceu fixada gracias a nova implantación de vexetación.Xa dando un gran salto ata os nosos días, a zona da costra ferruxinosa, por ser plan e pouco fértil para outros cultivos forestais que non fosen mato, é aproveitada para a instalación do campo de fútbol. A zona das Barreiras é intensamente explotada para a extracción de áridos. As profundas perforacións existentes atópanse hoxe parcialmente recheas por entullo e terra.

 

 

 
 
 

OUTRA VERSION DA MESMA HISTORIA

Outra posible orixe sería tamén partindo duns materiais aluviais depositados polo PaleoUlla., que quedarían abandonados como un nivel de terraza fluvial. Como consecuencia da aireación, formaríase unha costra ferruxinosa na cima, que fai de coberteira de toda a formación. Neste caso os materiais serían do Cuaternario, pero xeolóxicamente moi anteriores ó resto de depósitos aluviais da zona, cartografiados como Qal. A diferencia da posibilidade anterior, neste caso os materiais primeiros en aparecer serían os da costra ferruxinosa de As Lombas, e o contacto en profundidade cos materiais das Barreiras é diferente.

Pero o que sí queda claro é que o conxunto ten que ser necesariamente moito mais antiguo que os sedimentos recentes de areas e xunqueiras do Ulla actual e os seus afluíntes