Acerca do web

Este sitio web e todos os seus contidos están protexidos polos dereitos de autor e non poden ser difundidos, copiados ou modificados, parcial nin totalmente, sen a autorización do Responsable.  (colaboracións, noticias, etc. -Son responsables os seus autores-)
Se quere contactar co equipo web pode facelo en:
webmaster@catoira.net

 

   

BIBLIOGRAFÍA
CATOIRA -Chave e Selo de Galicia- por Francisco Singul
CATOIRA -Nociones geográfico-históricas, turístico-folklóricas, deportivo-culturales y socio-económicas- por José Rey Moure